KÖPVILLKOR

 

1. ALLMÄNT

Dessa Allmänna villkor för köp av auktionsfilm och annan film för allmän visning anger de villkor som gäller mellan dig som användare/köpare och Lina Alm Racing Media, som drivs av Lina Alm. 

 

Lina Alm Racing Media förbehåller sig rätten att göra ändringar i dessa Allmänna villkor. Sådana ändringar kan ske när som helst och utan förvarning. De gällande Allmänna villkoren finns alltid publicerade på webbsidan.

 

Genom att klicka på knappen ”Skicka” på sidan ”Bokning” bekräftar Användaren att han eller hon har läst igenom villkoren i de vid tidpunkten för bekräftelsen gällande Allmänna villkoren och godkänner och accepterar villkoren.

 

Länkning till externa sidor såsom ASVT:s onlinekatalog ombesörjs av Användaren.

 

2. UPPHOVSRÄTT

Filmerna, levereras i form av länkar. 

Användaren, med de begränsningar som följer av vid var tid gällande upphovsrättslagstiftning, Användarvillkoren och dessa Allmänna villkor, får:

  • Använda Filerna ett obegränsat antal gånger.

  • Filerna – eller innehållet i Filerna – får inte helt eller delvis kopieras eller tilldelas till någon. 

  • Filerna – eller innehållet i Filerna – får således inte helt eller delvis säljas. 

  • Får inte göra skärmdump av filmen för att skapa foto. 

  • Filmen får ej publiceras på annan Youtube eller Vimeo-kanal utan tillåtelse.

  • Filmen får ej redigeras eller publiceras i annan form än originalet.

 

Upphovsrätten till datafilerna och allt innehåll i datafilerna tillkommer Lina Alm Racing Media. Användaren åtar sig att kontinuerligt hålla sig informerad om ändringar och tillägg i upphovsrättslig lagstiftning och annan normbildning inom upphovsrätten.

Användaren skall hålla Lina Alm Racing Media skadelös i det fall användning av nedladdade Filer sker i strid med dessa Allmänna villkor.

 

3. PRISER

Användaren skall betala det pris för köpt(a) film(er) enligt överenskommelse. Priset framgår av orderbekräftelsen och anges i svenska kronor. Moms och resekostnader tillkommer.

 

4. LEVERANSTID

Filmer levereras enligt överenskommelse efter att hästen/arna filmats. 

​5. UTEBLIVEN BETALNING

Vid utebliven betalning har Lina Alm Racing Media rätt att inaktivera filmen omgående då betalningsvillkoren ej uppfyllts.

 

6. KOMPLETTERANDE INFORMATION

Regler för villkor, rutinbeskrivningar avseende filmning och annan för köpet relevant information finns publicerad på webbsidan. Användaren åtar sig att innan köpet informera sig om sådan information och att följa vid var tid publicerade anvisningar. 

 

7. ARKIVERING

Lina Alm Racing Media har rutiner för kontinuerlig back-up och andra IT-säkerhetsåtgärder men förlust av data kan inte uteslutas. Användaren uppmanas därför att även själv på betryggande sätt arkivera sin film.

 

8. PERSONUPPGIFTER

Genom att Användaren registrerar sig i samband med bokning av filmer på webbsidan, lämnar Användaren vissa kontaktuppgifter mm som innehåller uppgifter om Användarens identitet.

I och med att Användaren accepterar villkoren i dessa Allmänna villkor samtycker Användaren till att Lina Alm Racing Media sparar och behandlar sådana uppgifter och sådan information i syfte att fullgöra sina skyldigheter och utöva sina rättigheter i samband med Användarens bokning av film. Användarens personuppgifter kommer att sparas så länge avtalsrelationen mellan Användaren och Lina Alm Racing Media består och för en tid därefter om det är nödvändigt för att Lina Alm Racing Media skall kunna fullgöra sina kvarstående skyldigheter eller utöva sina rättigheter gentemot Användaren.

 

9. SKADOR

Lina Alm Racing Media ansvarar under alla förhållanden inte för några skador – vare sig direkta eller indirekta skador eller följdskador – till följd av filmning.

Vid hälta eller annan skada förbehåller sig Lina Alm Racing Media rätten att avbryta filmningen samt kassera de filmklipp som eventuellt tagits på den skadade hästen.

Lina Alm Racing Media har ingen skyldighet att leverera filmklipp som bedöms visa en häst i ej löpmässigt godtagbart skick.

10. TVIST

En eventuell tvist i anledning av detta avtal ska avgöras i allmän domstol med Malmö Tingsrätt som första instans.

 

11. FRÅGOR OCH KONTAKT

Om frågor skulle uppkomma i anledning av dessa Allmänna villkor eller annat behov av kontakt uppkommer är Användaren välkommen att höra av sig till Lina Alm Racing Media.